نماز جمعه بخش صفادشت برگزار شد

درمقابل آرایش نظامی دشمن ، جهادی ایستادگی خواهیم کرد

حال که دشمن آرایش جنگی در برابرایران کرده است و قصد دارد با «فروپاشى اقتصادى ای ران» و «عادى شدن ی ا همان نرمال ی زه کردن ای ران» جمهورى اسلامى را از مسیراستقلال‏طلبى و تبدی ل‏شدن به یک قدرت مؤثر منطقه‏ اى و بی ن‏المللى بازدارد

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد ، نخستین نماز جمعه ر ماه مبارک رمضان در ضفادشت به امامت حجت السلام حسینی همدانی برگزار گردید.

حسینی همدانی در ابتدا به مشروح مطالب مهم و هدا یت گرانه مقام معظم رهبری در سه دیدار اخیر با گروه های مختلف ملی و مذهبی اشاره کرد : در محفل انس با قرآن به یک تجربه و یک عبرت در رابطه با عمل به دستورات قرآن کر یم پرداختند وفرمودند که ما به آموزه ها ی قرآن عمل کرد یم و به دشمن اعتماد نکردیم و توانستیم انقلاب را پس از پیروزی از گردنه ها ی سخت عبور دهیم و آنرا تداوم ببخشیم . که این یک تجربه بود و باید این تجربه را همیشه و در همه اتفاقات و حوادث مد نظر قرار بدهیم . چون اگر چنان‏چه خداى متعال به یک ملّتى کمکى کرد و آن ملّت قدر آن کمک را ندانستند، کتکش را میخورند، سیلى ‏اش را می خورند؛ با ید قدر بدانند. ملّت ما بحمدالله از روز اوّل قدر دانست.این عبرت را نیز باید برخی کشورها ی منطقه بگیرند و اینقدر به ظالمین علی الخصوص آمریکا اعتماد نکنند مانند آل سعود که امروز آمریکا آنها را می دوشد و تحقیرشان می کند و دلارها ی نفتی آنها را میگیرد و به آنها سلاح می فروشد و …. و یک روز ی هم همین آمریکای ظالم آل سعود را مثل نوکران د یگر خود که ذبحشان کرد گردن او را خواهد زد پس باید از مصر عبرت بگیرد و به آ مریکا اعتماد نکند

دومین مطلب در دیدار با با فرهنگیان نهفته است و باید اشاره نمود که چرا خدا تضعیف‏کنندگان روحیه انقلابى را نمى‏بخشد؟ در حالی که روحیه انقلابى به‏ منزله جان و روحیه ملت است. در جنگ فعلی برنده میدان کس یاست که بتواند فکر تسل ی م را در اند ی شه طرف مقابل بنشاند و تضع ی ف روح ی ه انقلاب ی ی عنی ناام ی د کردن مردم و به فکر تسل ی م افتادن و نتیجه آن پی روزی دشمن است. روحیه انقلابى ملت ایران باطل السحر نقشه شوم آمریکا به‏ حساب مى‏ آید . چراکه این روحیه اساس شکل‏ گیرى انقلاب و ماندگارى مردم ا یران را شکل داده است.لذادشمن به دنبال تضعیف روحیه انقلابی است تا بتواند حمایت مردم را از نظام بردارد .وپیشرفت ، تداوم، تحقق گام دوم، عزت و اقتدار مل ی ، تقو ی ت ساخت درون ی نظام ، و رفع تهد ی دات پ ی دا و پنهان دشمن ، عدم ترو ی ج اندی شه ها ی غ ی ر انقلاب ی برا ی استحاله انقلاب .همه در گرو روح ی ه انقلاب ی خواهد بود .

حسین همدانی در ادامه تشریح کرد : حال که دشمن آرایش جنگی در برابرایران کرده است و قصد دارد با «فروپاشى اقتصادى ای ران» و «عادى شدن ی ا همان نرمال ی زه کردن ای ران» جمهورى اسلامى را از مسیراستقلال‏طلبى و تبدی ل‏شدن به یک قدرت مؤثر منطقه‏ اى و بی ن‏المللى بازدارد. که مثل گذشته روسا ی جمهور خب ی ث امر ی کا به گور خواهند برد .

حسینی در یکی از نکاتش متدکر شد :یکی از مسائل مهم ی که وظ ی فه همه ما اعم از مسول ی ن و مردم است . تکر ی م و ی ژه ماه مبارک رمضان ا ست . که با ی د شئونات ا ی ن ماه رعا ی ت بشود و با هنجار شکن ی برخ ی افراد در تظاهر به روزه خوار ی برخورد قاطع ی صورت پذی رد هرچند مَحاکم قضایى روزه خوارى علنى را جرم و مورد پیگرد قانونى قرار مى‏دهند، اما وجود ای ن قانون، از مردم سلب مسول ی ت نم ی کند .بلکه با ی د تکر ی م ماه مبارک رمضان به شکل یفراگ ی ر بشود که اگر خلاف ارزش ی در جامعه اتفاق افتاد فضا ی عموم ی جامعه و همه مردم عکس العمل نش ان بدهند تا کس ی جرات روزه خوار ی در ملاء عام نکند .باید همه کسانی که در مسائل فرهنگ ی مسولی ت دارند و کار م ی کنند تلاش ب ی شتر ی بکنندو برنامه ها ی متنوع فرهنگ ی برا ی جوان ونوجوانان بگذارند و آنها را ب ی شتر توج ی ه کنند مانند آموزش و پرورش که خ ی ل ی م ی تواند در ای ن زم ی نه موثر باشد صفادشت مردمان ی مومن و متد ی ن و شه ی دداده و رزمنده ها و جانبازان و آزاده ها ی عز ی زی که افتخار صفادشت هستند و قر ی ب به ۳۰ روحان ی و عالم که در صفادشت مستقر هستند و چهار شه ی د گمنام ی که م ی همان صفادشت هستند و۷ واحد دانشگاه ی که در صفادشت فعال هستند و ا ی ن همه معلم و ف رهنگ ی و دارا ی قری ب به ۸۰ مسجد و حس ی ن ی ه و ه ی ات و….. که همه ا ی نها نشان از علم و تد ی ن و انقلاب ی و فه ی م و بص ی ر بودن مردم صفادشت را م یرساند وجهه شهر و بخش هم الحمد لله تا به امروز خوب حفظ شده است اما کم کم دارد دستخوش برخ ی ب ی مد ی ر ی ت ی ها و اتفاقات ی م ی شودکه تمام امت ی ازات ا ی ن بخش و مردمش را ز یر سوال م ی برد که مثلا برخ ی مراکز تفر ی ح یاعم از شهر و روستا آلوده به ب ی حجاب ی و حتی کشف حجاب و روزه خوار ی علن ی و رقص و آواز و صحنه ها ی زشت و زننده ا ی که انسان شرم م ی کند به زبان ب ی اورد کرده اند و دارند ترو ی ج م ی دهند که من فعل ا اسم ا ی ن مراکز را پشت ا ی ن تر ی بون نم ی برم و فعلا تذکر م ی دهمو ام ی دوارم که مد ی ران ا ی ن مراکز ا ی ن موارد را اصلاح کنند و همچن ی ن از اماکن و ن ی رو یانتظام ی و قضات عز ی ز و بس ی ج ی ان بزرگوار استدعا دار ی م که حساس ی ت خود را در ا ی نمراکز بالا ببرند و ا ی ن منکرات را جمع کنند . البته جا دارد از زحمات همه ا ی ن عز ی زان تقد ی ر و تشکر کنم

انتهای پیام/احمدیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *