مردم صفادشت در اولین سالگرد شهدای گمنام مسکن مهر شرکت کنند

دشمن از مشکلات اقتصادی داخل ایران خوشحال میشود

حسینی همدانی: ساده زیستی یکی از شاخصه های مسئولین و نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، نماز جمعه بخش صفادشت شهرستان ملارد با حضور چشمگیر نمازگزاران به امامت حجت السلام حسینی همدانی اقامه شد .

حسینی همدانی در ابتدای خطبه های امروز گفت: در شرایط امروز کشور که انقلاب را به چهل سالگیی رسانده ایم و دشمنان ما در اوج عصبانیت هستند چون نتوانسته اند مانع جشن چهل سالگ ی انقلاب ما بشوند لذا تحریم میکنند ، ملت ایران را تحت فشار قرار میدهند و تهدید میکنند .یکی از قوی ترین مسائلى که امروز کشور با آن دست به گریبان است، مشکلات اقتصادى است و نمود آن‏را در گرانى‏هاى افسار گسیخته مثل قیمت ۵۰ ملیونی و گوشت ۱۰۰ هزار تومانى شاهد ی م . مسأله‏اى که هم براى مردم تبدیل به معضل و مشکل شده و هم مسئولین را دچار چالش کرده است و البته دشمن دراین میان بسیار خوشحال است و سعى دارد به خیال خود، از این نمد کلاهى براى خود بدوزد.در جامع ه‏اى که میان  طبقه ‏هاى گوناگون آن، فاصله معشیتی و اقتصادى وجود دارد، مسؤولان و کارگزاران بایدبا ساده زیستی ،مرهمى بر زخم‏هاى گروه کم درآمد جامعه باشند.

امام جمعه صفادشت در ادامه سخنانش تشریح کرد که : دولت هلند در رفتاری غیر مسولانه دو دیپلمات سفارت جمهورى اسلامى ایران را در این کشور به اتهام واهى قتل محمد رضا صمدى معروف به کلاهى عامل انفجار حزب جمهورى اسلامى در هفتم ت ی ر ۱۳۶۰، اخراج کرد و ا ی رانهم در عمل ی متقابل دو د ی پلمات سفارت هلند در تهران را اخراج ک رد .

هلند در راستا ی همان اتهام زن ی ها ی واه ی کشورها ی غرب ی به جمهوری اسلام ی ا ی ران است تا جا ی گاه منطقه‏اى و جهانى ا ی ران را تخر ی ب کند. و فضاى ی اس و دلسردى در داخل ا ی ران، ا ی جاد کنند . و بر شکست در اعمال تحر ی م‏ها و فشارهاى آمر ی کا یى عل ی ه ا ی ران سرپوش بگذارند . و همچن ی نشکست صه ی ون ی ست ها در برابر مقاومت را پنهان بکنند .

دوم ا ی نکه هلند با ا ی ن رفتار نشان داد که ی ککشور وابسته و بدون استقلال تصم ی م‏گ ی رىاست که برخى کشورهاى اروپا ی ى، آمر ی کا و صه ی ون ی ست‏ها براى او تصم ی م‏گ ی رىمى‏کنند.

سوم ا ی نکه اروپا ی ى‏ها در حالى ا ی ران را متهم به اقدام ترور ی ستى مى‏کنند که ا ی ران به اذعان جهان ی ان در رد ی ف اول مبارزه با ترور ی سماست در حالى که اروپا و آمر ی کا در رد ی ف اول حما ی ت از ترور ی سم هستند. به‏عنوان نمونه کشورها ی ى مانند فرانسه و آمر ی کا م ی زبانگروهک ترور ی ستى منافق ی ن هستند. گروهکى که دستش به خون ۱۷ هزار ا ی رانى ‏بى‏گناه آغشته است. 

حجت السلام حسینی همدانی گفت: عربستان به عنوان اصل ی تر ی ن عامل گسترش بحران در سور ی ه پس از ۸ سال عقب نش ی ن یکرد و با اعزام ی ک کنسول و دو کارمند به سفارت خود در دمشق، نخست ی ن قدم را در راستاى عقب نش ی نى در برابر سور ی ه برداشت. در حالی که عربستان از نخست ی ن کشورها ی ى بود که سفارتخانه خود را در دم شق تعط ی ل کرد و نقش اصلى را در قطع روابط کو ی ت و بحر ی ن با سوری ه را ن ی ز ا ی فا کرد. و با فتوا ی علما ی وهاب یخود هزاران سعود ی را به سور ی ه اعزام کرد و همچن ی ن کمک ها ی تسل ی حات ی و نظام ی ز یاد ی که داشتند .از مهمتر ی ن علل عقب نش ی ن ی عربستان دو علت مهم را م ی توان ب ی ان کرد که عبارتند از : ای نکه عربستان در جنگ نظام ی با سور ی هشکست خورد و با انتخاب ابراه ی م العساف وز یر خارجه عربستان که متخصص امور اقتصاد یاست به دنبال توطئه در زم ی نه اقتصاد ی با مقاومت است . و از طرف ی هم با ا ی ران مقابله بکند و هم در بازساز ی سور ی ه مشارکت کند .

امام جمعه صفادشت اشاره کرد که:بب ی ن ی د مقام معظم رهبر ی چند وقت پ یش  فرمودند آمر ی کا ی جنا ی تکار و تعداد ی از دولتها ی اروپا یی خدعه گر و غ ی ر قابل اعتماد هستند . دولت جمهورى اسلامى با ی د مرزبندى خود را با دولت‏هاى اروپا ی ى با دقّت حفظ کند. از ارزش‏هاى انقلابى و ملّى خود، ی ک گام هم عقب‏نشی نى نک ند؛ از تهد ی دهاى پوچ آنان نهراسد. در همه حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حک ی مانه و مصلحت‏جو ی انه و البتّه از موضع انقلابى، مشکلات قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمر ی کا حلّ ه ی چمشکلى متصوّر ن ی ست و مذاکره با آن جز ز یان مادّى و معنوى مح صولى نخواهد داشت.هرچند سردمداران سلطه از توف ی قات و اقتدار ای ران نگران هستند و بدنبال مهار نفوذ ا ی رانهستند و پ ی شنهاد ها ی مکارانه ا ی م ی دهند و همچن ی ن رهبرمعظم انقلاب امروز نه، بلکه ۸ ماه پ ی ش به‏ صراحت به آقا ی ان دولت هشدار دادند و فرمودند ؛ «کار را در محدوده‏ى مقدورات کشور با جدّ یّ ت دنبال بکن ی د؛ منتظر ا ی ن و آن نباش ی د . ما ی ک روز مشکل اقتصادى کشور را موکول کرد ی م به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اق تصادى کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهى بکند … اروپا ی ى‏ها مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! با ی ستى بگو ی ندچگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند – که اسمش همان بسته است- امّا ا ی ن‏را جزو موضوعات اصلى کشور قرار نده ی د؛ بسته‏ى اروپای ى ب ی ا ی د، ن ی ا ی د . ما کارها ی ى در کشور دار ی م، مقدوراتى در کشور دار ی م، ا ی نمقدورات با ی ستى تحقّق پ ی دا کند؛ دنبال ا ی نمقدورات برو ی د؛ گره نزن ی د بهبود اقتصاد کشور را به چ ی زى که از اخت ی ار ما خارج است.»

حسینی گفت: حالا برخى گلا ی ه مى‏کنند که چرا رهبرى به فلان قض ی ه ورود نمى‏کنند . هم ی ن ماجراى هشدار ۸ ماه پ ی ش ا ی شان و پ ی ش ب ی نى معظم له درباره رفتار اروپا ی ک نمونه است. هشدارها ى آشکار و چند ی ن برابر آن در خفا داده شده است. اما ا ی ن‏که مخاطب ی ن چقدر به ا ی ن توص ی ه‏هاعمل مى‏کنند مسأله د ی گرى است که آقا ی انى که ا ی ن نصا ی ح و هشدارها را مى‏شنوند و بدون کمتر ی ن توجهى از کنار آن مى‏گذرند با ی د اولا؛در پ ی شگاه پروردگار که سخن ولى خود را مى‏شنوند و دانسته ی ا ندانسته ا ی ن سخنان و هشدارها را ناد ی ده مى‏گ ی رند، پاسخ دهند و ثان ی ا ؛ اکنون که ۸ ماه از آن هشدارها گذشته و چند ی ن برابر آن در مقاطع گذشته تکرار شده و مورد بى‏توجهى قرار گرفته، با ی د به ملت پاسخ دهند که چرا ا ی ن مدت کشور را معطل تعهدهاى ه ی چ اروپا کرده‏اند . انتصاب رئ ی س جد ی د دستگاه قضا در راستا ی تحقق اهداف ب ی ان ی ه گام دوم انقلاببا صدور ب ی ان ی ه گام دوم انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب اسلام ی ، کشورمان برا ی نخست ین بار به سند راهبرد ی ۴۰ ساله دست پ ی دا کرد که م ی‏ تواند در تنظ ی م برنامه‏ها ی چشم انداز، الگو ی پ ی شرفت اسلام ی و ا ی ران ی ، برنامه‏ها یدهه ساله و پنج ساله به عنوان ی ک سند بالادستی راهگشا باشد .بنابرا ی ن ی ک ی از الزامات تحقق تمدن بزرگ اسلام ی انتصاب مسئولان و کارگزاران ی شا یسته و منطبق با خواسته‏ها و انتظارات ب ی ان یه گام دوم م ی‏ باشد . لذا انتصاب حضرت حجت الاسلام و المسلم ی ن رئ ی س ی به عنوان رئ یس قوه قضائ ی ه هم تبر ی ک م ی گو ی م و هم امی دوار ی م که در تحقق اهداف ب ی ان ی ه گام دوم انقلاب وظا ی ف متعدد ی که دارند با عمل کردن به آن وظا ی ف موفق بشوند.

حجت السلام حسینی گفت :متاسفانه صفادشت اجناس و اقلام گرانتر از جای د ی گر است درحال ی که شهرها ی مشابه ارزانتر هستند و همچن ی ن اجاره مغازه ها در برخ یشهرها ی بزرگ خ ی ل ی گرانتر است و حت ی کرای ه حمل اجناس و اقلام ن ی ز به خاطر طولان یبودن مس ی ر مبدا و مقصد طولان ی تر است ولی ارزانتر از صفادشت هستند نم ی دانم چرا ا ینهمه گرانتر از جاها ی د ی گر اس ت . کم ی مراعات حال همشهر ی ها ی خود را بکن ی د « إرحَمْ تُرحَمْ» داستان زن و مرد ی که عمرشان به دو قسمت تقس ی م شد و ی ک بخش عمرشا ن را ثروتمند یو بخش د ی گر ی را فق ی ر ی و

از خ ی ر ی ن و مسول ی ن و شوراها و ده ی اران و از شهردار و بخشدار و د ی گر مسول ی ن تقاضا دار ی م که ب ی شتر از قبل مراعات حال مردم را بکن ی د هم نسبت به کمک به ن ی از مندان و هم نسبت به آسان گرفتن در پرداخت ها ی مال یمربوط به اداره مربوطه .

انتهای پیام/احمدیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *