نماز جمعه صفادشت

سپاه ازعوامل اصلى ضربه‏ گیری تحریم های آمریکاعلیه ایران

امام جمعه صفادشت: یکی از مهم‏تر ین پیامدهاى اقدام ترامپ در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تعمیق وحدت ملى بین گروه‏هاى مختلف در ایران بود

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد ، نماز جمعه این هفته بخش صفادشت در شهرستان ملارد به امامت حجت السلام حسینی همدانی  اقامه شد . امروز تمامی مسئولین صفادشت در نماز جمعه به حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز سپاه را برتن کردند تا این حرکت نمادین مشت محکمی بر دهان ترامپ دیوانه باشد.

حسینی نوری در ابتدا گفت :هیلاری نتون وزیر امور خارجه اوباما رسما اعلام می ‏کند که القاعده ساخته دست آمریکاست . در همین حال ترامپ نیز اعلام می‏کند که داعش توسط اوباما ساخته شده است . جالب توجه آن‏که اوباما در سال ۲۰۱۴ با ورود داعش به عراق اعلام مى‏کند که هدف آمریکا  نابودى داعش نیست و صرفا به ‏دنبال مدیریتآن است چرا که در مواردى داعش در چارچوب منافع آمریکا حرکت می کند.شما به بمباران یوگسلاویکه ۷۸ روز طول کشید و از هم فروپاشید  و مسلمانان صربها که هزاران نفر کشته شدند و وضعیتافغانستان که حدود ۱۸ سال است که آمریکا به بهانه تعقیب القاعده در آنجا حضوردارد و به صورت مستقیم مردم را میکشد و همچنین بمباران هیروشیما و ناکازاکیژاپن را که ۲۲۰۰۰۰هزار نفر را به کام مرگ کشاند و عده ای از مردم نیز بر اثر اثرات تشعشعات رادیواکتیوجانخودشان را از دست دادند و همچنینحمله به هواپ ی ما ی مسافربر ی و قتل عام تمامى ۲۹۰ نفرسرنش ی ن ا ی ن هواپ ی ما و اگر به زندانها ی آ مری کا در عراق نظر کن ی م خواه ی م د ی د که شد ید تر ی ن جنا ی ات ترور ی ست ی عل ی ه عراق ی های ب ی گناه صورت م ی دادند و ترور ی ستها را مانند ابوبکر البغداد ی را در زندان واحد ی قرار می دادند و آزاد کردند تا برا ی تحقق اهدافشان … وحما ی ت از گروه‏هاى ترور ی ستى همچون منافقی ن که دستشان به خون ۱۷ هزار ا ی رانى آغشته است و الان هم به شدت از آنها حما ی ت م ی کند . و ن ی ز حما ی ت از ج ی ش الظلم و جندالش یطان که ماه ی ت ترور ی ستى آن‏ها بر جهان ی انآشکار است. ا ی نها نشان م ی دهد که آ مر ی کابزرگتر ی ن ترور ی سم پرور جهان است.تروریستى نام ی دن سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مى‏تواند پ ی امدهاى ز ی ادى براى آمر یکا به همراه داشته باشد.ابزارهاى فراوانى براى تهد ی د و منزوى‏سازى ن ی روهاى نظامى آمر ی کا دارد، اما آمر ی کا ی ى‏ها عل ی ه سپاه هرچه د اشتند تاکنون عمل ی اتى کرده‏اند. و فرماندهان آ مر ی کا یینگران اقدامات تلاف ی جو ی انه ا ی ران هستند .آ مر ی کا ۵۲۰۰ ن ی رو در عراق و ۲۰۰۰ هزار ن یرو در سور ی ه و پنجم ی ن ناو ی که در خل ی جفارس دارد و پا ی گاه هوا یی که در قطر دارد همه در معرض خطر قرار دارند . که شبکه راشا تود یگفته که آ مر ی کا برا ی ا ی نکه از نتان ی ا هو حمای ت کند ا ی ن کار را عل ی ه ا ی ران کرده که در واقع به پا ی خو دش ت ی ر شل ی ک کرد است .از طرف ی نظام ی ان آمر ی کا ی ى که با بحران خودکشى مواجه هستند و ا ی ن بحران به مرز هشدار رس ی ده است در آ ی نده با هراس و ترس ب ی شترى مجبور به زندگى در منطقه خواهند بود.ترامپ با ا ی ن تصم ی م خود موجب شد هر سرباز آمر ی کا ی ى از ا ی ن به بعد براى ن ی روهاى ا یران ی ک ترور ی ست مانند د ی گر گروه‏هاى ترور یستى به شمار برود . و همانطور که ترامپ شبانه و مخف ی انه به عراق سفر کرد شا ی د د ی گر نتواند به ه ی چ کشور ی سفر کند .

در ادامه امام جمعه صفادشت گفت : یکی از مهم‏تر ی ن پ ی امدهاى اقدام ترامپ در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تعم ی قوحدت ملى ب ی ن گروه‏هاى مختلف در ا ی رانبود. پس از ا ی ن اقدام، گروه‏هاى مختلف هم صدا با هم از سپاه پاسداران حما ی ت کرده و هشتگ «من ی ک پاسدار هستم» به ی کى از داغ‏تر ی ن مباحث ب ی ن گروه‏هاى مختلف در فضاى مجازى تبد ی ل شد.شکست‏هاى متوالى آمر ی کا در برابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ی کى از دلا ی ل اصلى ترور یستى اعلام کردن سپاه بوده است.سپاه در همه دوران تحر ی م توانسته است شعله کار و توسعه را در کشور فروزان نگه دارد.سپاه از عوامل اصلى ضربه‏گ ی رى تحر ی م‏هاىآمر ی کا عل ی ه ا ی ران بوده است که خودکفا ی ىبنز ی ن آخر ی ن شاهکار ا ی ن جر ی ان مقدس و مردمى است.سپاه محیط خاورم ی انه اسلامى و خل ی جفارس را براى آمر ی کا ناامن کرده است.موشک های سپاه است که امریکا و رژیم صهیونیستی را دیوانه کرده .فتنه های داخلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را سپاه خنثی کرده است .آ مر ی کا و ترامپ احمق ا ی نهمه از سپاه س ی لی خورده و درد آن س ی ل ی ها برا ی ش زجر آور است و به خ ی ال خودش خواسته با ا ی ن اقدام احمقانه از س ی ل ی ها یی که آ ی نده از سپاه خواهد خورد جلوگ ی ر ی کند و ب ی شتر ا ی نس ی ل ی نخورد اما ا ی ن احمق نم ی داند که با ای ن اقدام خب ی ثانه اش باعث شد سپاه س ی لی ها ی ب ی شتر و محکمتر و کشنده تر ی برصورت نحس ترامپ و نوکران ب ی چاره اش بزند. و انشاالله خواهد زد.نظام ی ان آمر ی کا ی ى با ی د از عراق خارج شوند؟آ مر ی کا برا ی حضور پررنگ نظام ی خود در عراق توج ی هات ی را مطرح م ی کند مانند :آموزش و تقو ی ت ارتش عراق و مبارزه با ترور یسم درحال ی که خودش ترور ی سم ها را ترب یت و حما ی ت م ی کند . و ا ی ن ا ی ران بود که کمک کرد ترور ی ست ها را از کشور عراق ب ی رونراندندو مقابله با نفوذ ا ی ران در عراق که ا ی ن را هم کور خوانده چون عادل عبدالمهدى نخست وز ی رعراق در صدر ی ک ه ی أت بلندپا ی ه س ی اسى و اقتصادى وارد ا ی ران شد که ب ی انگر وجود ی کعزم س ی اسى براى گسترش و تعم ی ق همکارى‏ها ب ی ن دو همسا ی ه و گشودن فصل تازه‏اى از روابط س ی اسى و اق تصادى دوجانبه تهران بغداد استو کمک به توسعه و پ ی شرفت عراق بعد از دوران و ی ران ی در حال ی که تمام و ی ران ی ها یعراق توسط آ مر ی کا و حما ی تها ی او از نوکران ظالمش مثل صدام و بعث ی ها و منافق ی ن و داعش بوده است . و از طرف ی فشنگ‏هاى اوران یومى آ مر ی کا و انگل ی س موجب گسترش سرطان در بس ی ارى از مناطق عراق شده است‏و حفظ ی کپارچگ ی عراق در حال ی که امر ی کابه شدت دنبال تجز ی ه عراق بود همانطور که دنبال تجز ی ه سور ی ه و ا ی ران و…. بود اما به هی چکدام از اهدافش نرس ی د و با خفت و خواری و شکست از ا ی ن مناطق اخراج شد و حما ی ت از تهد ی دات خارج ی در حال ی که بزرگتر ی ن تهد ی د برا ی کشورها و حت ی دن ی اهم ی ن آ مر ی کا و به فرموده امام خم ی ن ی ( ره ش ی طان بزرگ است و حال او م ی خواهد تهدی دات خارج ی را از ملت عراق رفع کند ، ا ی نواقعا مضحک است .و ا ی نکه با ا ی جاد پ ی گاه نظام ی خود در عراق ای ن کشور را تقو ی ت کند در حال ی که هر کشوری که آ مر ی کا در آن کشور پا ی گاه زده نه تنها تقوی ت نشده بلکه به شدت تضع ی ف و عقب مانده تر ی ن کشورها هم شده اند و به انبار مهمات امری کا تبد ی ل شده اند. و آ ی ا کشور ا ی ران که به ای ن اق تدار و ق د ر ت منطقه ا ی رس ی ده و حتی ابرقدرت جهان نم ی تواند به کشور عز ی زمانچپ نگاه کند آ ی ا آ مر ی کا پا ی گاه داشته؟ ی ا ا ینکه از وقت ی که امر ی کا یی ها شرشان را از کشورما کم کردند و ملت آنها را ب ی رون کرد به قدرت رس ی د ی م ؟ و از طرف ی اگر شما م یتوان ی د عراق را تقو ی ت کن ی د پس چ را ترامپ دزدک ی و مخف ی انه به عراق سفر م ی کند در حال ی که پا ی گاه و ن ی رو ی نظام ی هم در عراق داشت .راهکار نها ی ى عراق، چنان‏که مردم و دولتمردان ای ن کشور تأک ی د کرده‏اند اخراج هرچه سر ی عترن ی روهاى آمر ی کا ی ى است. یعنی باید امریکا حضور نحس وشرش را از منطقه و عراق کم کند و برود.

حسینی  در ادامه تشریح کرد : خب شما شن ی د ی د در ل ی ب ی کودتا اتفاق افتاد ، ژنرال خل ی فه حفتر فرمانده شبه‏نظام یان «ارتش ملى ل ی بى » اخ ی را حمله‏اى را عل یه دولت مستقر در طرابلس که مورد تأ یی د جامعه ب ی ن‏المللى است، آغاز کرده است. ا ی ن اقدام وى به‏نوعى کودتا عل ی ه دولت مستقر در طرابلس به شمار رود.حال آنکه حفتر ب ی ش از س ی سال است که جاسوس آ مر ی کا بوده و روابط خوب ی هم با رژی م صه ی ون ی ست ی دارد و همچن ی ن روابط خ ی ل ی خوب ی هم با عربستان دارد که خل ی فهحفتر ی ک بسته مالى به ارزش ۵۰۰ م ی ل ی وندلار از عربستان در ی افت کرده و ی ک هفته قبل از کودتا در عربستان و امارات بود ه است .ی کى از دلا ی ل حمله ژنرال حفتر به طرابلس ا ین است که حفتر مى‏خواهد زمام امور ل ی بى را به‏ دست گ ی رد و انتخابات آ ی نده را به ‏نحوى مدی ر ی ت و هدا ی ت کند که گروه‏هاى اسلامگرا در آن حذف شوند و اسرائ ی ل حفتر را ی ک مهره خوب براى جلوگی رى از ورود سلاح به غزه از طر ی ق ل ی بى مى‏داند. هم‏چن ی ن اسرائ ی ل براى تنگ نمودن شعاع محاصره غزه ن ی از به حضور در ل ی بىدارد. اگر ی ک نگاه ی به انتخابات پارلمانى رژ یم صه ی ون ی ستى‏ ب ی نداز ی د خواه ی د د ی دکه نتان ی اهو از چه ابزارها یی برا ی برنده شدن در انتخابات پارلمان یاستفاده کرد .با توجه به برگ برنده‏ها ی ى که ترامپ براى نتانی اهو فراهم کرد باز به زحمت او توانست به کرسى‏هاى برابر با رق ی ب خود دست پ ی دا کند.ترامپ براى نجات و پ ی روزى نتان ی اهو تمام اعتبار حقوقى آمر ی کا را هز ی نه کرد . وى با تخطى از قطعنامه‏هاى سازمان ملل و هم‏چن ی ن دی گر مواز ی ن حقوق ب ی ن‏الملل سعى کرد تا نتانی اهو را برنده ا ی ن انتخابات معرفى کند.رژ ی م صه ی ون ی ستى به‏منظور افزا ی شمشارکت عمومى در انتخابات اخ ی ر به اقدامات بحث برانگ ی زى دست زده و دست به دامن ی کسا ی ت مستهجن شد. تبل ی غ انتخابات پارلمانى رژ ی م صه ی ون ی ستى در ی ک سا ی ت ف یلم‏هاى مستهجن، واکنش برخى از رسانه‏هاى صه یون ی ستى ازجمله روزنامه ‏هاآرتص را ب ه‏دنبالداشت.کارشناسان بر ا ی ن باورند که با توجه به ب یشتر بودن تعداد احزاب راستگراى کوچک، در نهای ت نتان ی اهو موفق به تشک ی ل دولت ائتلافى خواهد شد اما مسأله مهم ا ی ن است که ا ی ن بار ن ی ز دولتى شکننده در اسرائ ی ل روى کار خواهد آمد که کاملا محتمل است که نتواند تا پای ان به کار خ ود ادامه دهد و باز با ی د شاهد انتخابات زودهنگام در سرزم ی ن‏هاى اشغالى بود. وا ی ن دولت شکننده به کابوس ی برا ی اسرائ ی لتبد ی ل شده است .از همان ابتدا ی گرفتارشدن مردم در س ی ل مردم صفادشت بس ی ج شدند برا ی کمک به س ی لزدگان ؛ بس ی ج ی ان ، ده ی اران و شوراها، خواهران ، مردم ، ر وحان یو ن ، ستاد نمازجمعه ،گروه جهاد ی ، جوانان ، شهردار ی صفادشت ،موکب اربع ی ن صفادشت که بزرگتر ی ن موکب استان هست ، در مناطق س ی ل زده مستقر شده و روزانه ۱۵ هزار غذا طبخ م ی کند و ب ین مردم توز ی ع م ی کند و عده ا ی هم حضور ی رفتند و دارند کمک م ی کنند و هنوز هم از عز ی زانصفادشت ی در ا ی ن مناطق سیل زده حضور دارند و کمک ها به صورت ستاد ی جمع آور ی و ارسال م ی شود :طبق جلسات متعدد ی که گذاشته شده و همه دستگاه ها و مردم و آموزش و پرورش و شهرداری و ب خشدار ی و پا ی گاه ها ی بس ی ج و مساجدو حسینیه ها و موسسه خیره نزول رحمت و ….قرار شد همه کمک ها در ی کجا متمرکزشود و بعد ارسال بشود ، در ا ی نصورت هم کمک ها ی ب یشتر ی جمع م ی شود و هم معلوم م ی شود که مردم ولا ی تمدار و انقلاب ی صفادشت چه مقدار کمک کرده اند . البته با کم ی ته امداد و هلال احمر هماهنگ ی ها ی لازم صورت گرفته است

انتهای خبر /م.احمدیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *