سرویس: اجتماعی

البته در خصوص توقف نمایش زننده «تانگوی تخم مرغ» هم وزارت ارشاد ورودی نیافت و این دادستانی تهران بود که با تشکیل پرونده قضائی از ادامه اجرای این نمایش‌ جلوگیری کرد.

این روزها با نزدیک شدن به کنکور کتابخانه های شهر همدان از تب کنکور داغ است.

بیت مربوط به «روح و جسم برجام» که شاید تندترین بیت این مثنوی به‌حساب آید ترجمه‌ای‌ست ساده از متن نامۀ «دکتر محمدجواد ظریف» به خانم «موگرینی» در اعتراض به «تحریم‌های جدید سنا».