سرویس: اقتصادی

دو مقام آمریکایی در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا:

یک مقام آمریکایی در جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت بسیار امیدوار است که مذاکرات واشنگتن با کشورهای اروپایی درباره برجام به نتیجه مثبتی برسد.