سرویس: بین الملل

اقتدارملارد-با کاهش حجم آب دریاچه ارومیه اکسیژن محلول در آب به شدت کاهش یافته و آرتمیا به عنوان مهم‌ترین موجود زنده این دریاچه در آستانه نابودی است.