سجاد برنجی سرپرست فرمانداری شهرستان ملارد باکارکنان و پرسنل فرمانداری و بخشداریهای تابعه شهرستان ملارد دیدار داشتند

سجاد برنجی گفت: ضرورت توجه و حفظ کرامت انسانی و همچنین جایگاه و شان فعالیت و خدمت در مجموعه فرمانداری از مواردی است که باید سرلوحه همه همکاران قرارگیرد

دیدارونشست مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد با مهندس برنجی سرپرست فرمانداری

در طی دیداری که مدیر شبکه بهداشت با مهندس برنجی داشت وضعیت بهداشتی ودرمانی شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.