طرح شفا:

همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و حمایت از کالای ایرانی امروز با حضور مسئولین شهرستانی و همچنین خانم دکتر شارقی مشاور و مدیرکل امورزنان استانداری تهران جهت ارائه خدمات از جمله معرفی و ثبت نام در سایت حامی بانو وحمایت از تولید کالای ایرانی برگزار گردید.