برچسب: اشتغال

در حالی که ایجاد شغل و کاهش بیکاری شعار همه دولت‌ها است، اما در عمل این مسأله نمود چندانی ندارد و تغییری در وضعیت معیشتی مردم به وجود نیامده است.

آمارهای متناقض دولتی ها درباره اشتغال؛

وضعیت اقتصادی کشور، خود گویای همه چیز است و نیازی به آمار نیست!. دولت با دست برداشتن از رفتارهای پوپولیستی، به «اقدام و عمل» نیز بیندیشد