برچسب: بحران

یک باران تابستانه چند دقیقه ای کافی بود تا نه تنها شهروندان ملارد دچار مشکلات فراوان شوند، بلکه عملکرد ضعیف شهرداری ملارد در مواجهه با یک بحران کوتاه مدت را نیز دربرداشته باشد.