برچسب: بخشداری

سخنی کوتاه با دستگاه های اجرایی و دولتی شهرستان ملارد

با وجود پتانسیل های بسیار زیاد و مفید در شهرستان ملارد ، همچنان با کسری برخی از سرانه ها روبه رو هستیم. ای کاش به جلسات متعدد ،آستین هارا بالا بزنیم و بهبیشتر به درد مردم رسیدگی نماییم

اقتدار ملارد – اردوی یک روزه جهادی چنان تاثیر معنوی بر جسم و جان جهادگران می گذارد چرا که طبیعت و محرومیت معلمی تربیتی ، آموزشی است .