برچسب: توکلی کجانی

کجانی گفت اگر درمبارزه با فساد اقدامی نکنیم سرمایه های اجتماعی که همان مردم هستند را ازدست خوایم داد

دولت تدبیر و امید در راستای اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی را برای تحقق رونق تولید شامل ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن معافیت های مالی برای تولید کنندگان در سطح کشور انجام داده است.