برچسب: روابط عمومی

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با تاکید بر نقش مهم و اساسی روابط عمومی و رسانه ها در عرصه نظارت همگانی گفت: این نقش مهم که در قانون اساسی به صراحت بدان اشاره شده در کشورهای پیشرفته به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.