برچسب: روابط عمومی

در آینده ای نزدیک ملارد از خشک سالی فاصله خواهد گرفت

صبح روز گذشته معاون شبکه آبرسانی و مسئول روابط عمومی آبفا غرب استان تهران بعد از دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر بی آبی در ملارد و پروژه های ناتمام آبرسانی در شهرستان ملارد حضور پیدا کردند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با تاکید بر نقش مهم و اساسی روابط عمومی و رسانه ها در عرصه نظارت همگانی گفت: این نقش مهم که در قانون اساسی به صراحت بدان اشاره شده در کشورهای پیشرفته به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.