برچسب: سهم

در سال منتهی به انتخابات؛

در جریان عزل سه وزیر در حالی که تا ۶ ماه دیگر وعده های دولت به اقوام و یا احزاب سیاسی کشور محقق نشده است، برخی از جریان ها سهم خواهی خود را از دولت آغاز کرده اند.