برچسب: شاهقلیان

معاون فرماندار ملارد

معاون فرماندار ملارد گفت : ماده ۶۱ قانون به صراحت برخورد با تخلفات تبلیغاتی و امحا آن‌ها را به نیروی انتظامی واگذار کرده و نیروی انتظامی نیز به درستی در حال اجرای آن است. در روز دوم تبلیغات ۲۵ برگ اخطاریه برای ستادها صادر، ابلاغ و تعهد گرفتیم.