برچسب: شهرداری تهران

پلیس با کلیات طرح ترافیک جدید موافقت کرده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حالی به طور قاطع از اجرای طرح ترافیک جدید در سال۹۷خبر داده که اجرای این طرح با اما و اگرهایی روبرو است و درصورت عدم تایید این طرح درسال آینده اجرانخواهد شد.