برچسب: شهرداری

یک باران تابستانه چند دقیقه ای کافی بود تا نه تنها شهروندان ملارد دچار مشکلات فراوان شوند، بلکه عملکرد ضعیف شهرداری ملارد در مواجهه با یک بحران کوتاه مدت را نیز دربرداشته باشد.

اقتدار ملارد – رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ ” نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداریهای کشور در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور بهبود مدیریت و نظام اداری شهرداریها با نگاهی نوین و نظام مند، از سوی وزیر کشور خبر داد.