برچسب: شورای شهر

شهرداری  ملارد مادر خرج برخی ادارات

اکبری :کالبد شهر در طول تاریخ نمی تواند تغییر کند لذا امروز دیگر جای آزمون و خطا نداریم و استراتژی ما باید به گونه ای باشد که از خظ مشی واحدی پیروی کند و ماهیت” سی دی اس” یک ماهیت عمومی، اجتماعی است که در یک فرآیند بر بستر اتفاق نظر ملی و محلی شکل بگیرد.