برچسب: ملارد

چند توصیه به دامداران

با توجه به تشدید گرمای هوای در روزهای آینده، دامداران می توانند با افزایش تعداد دفعات خوراک دهی در مقادیر کم و در اوقات خنک تر روز و استفاده از خوراک تازه ، با کیفیت و خوش خوراک نقش مهمی در جلوگیری از بروز استرس دمایی در بین دام ها داشته باشد