برچسب: نجفی

بعد از انصراف ۲ نامزد شهردار تهران محمد علی نجفی با بیشترین آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد