برچسب: نذر

اقتدار ملارد -بسیاری از خانم ها به راحتی از اموال شوهر، سخاوتمندانه می بخشند و صدقه می دهند، در حالی که زن در خانه شوهر دستوری برای پرداخت صدقات مستحبی و یا نذر ندارد و باید با هماهنگی و اجازه شوهر انجام شود.